سقف سوم بلوک اول بتن ریزی

مشخصات پروژه : این پروژه در دو بلوک ۵ طبقه با زیر بنای حدود ۵۰۰۰ متر مربع به روش ICF می باشد.

تعداد بلوک : ۲

تعداد طبقه در هر بلوک : ۵

درصد پیشرفت : ۱۰%

زیر بنا هر بلوک : ۲۵۰۰ متر مربع

فونداسیون بلوک ۵

تولید خاموت

تولید خاموت

آرماتوربندی تیرهای سقف اول بلوک اول

آرماتوربندی تیرهای سقف اول بلوک اول

شروع اجرای دیوار آی سی اف طبقه اول بلوک اول

شروع اجرای دیوار آی سی اف طبقه اول بلوک اول

اتمام دیوار ICF بلوک اول

اتمام دیوار ICF بلوک اول

آغاز اجرای سقف بلوک اول

آغاز اجرای سقف بلوک اول

 

اجرای سقف بلوک اول

اجرای سقف بلوک اول

 

شروع اجرای دیوار آی سی اف بلوک دوم

شروع اجرای دیوار آی سی اف بلوک دوم

سقف آماده بتن ریزی بلوک اول

سقف آماده بتن ریزی بلوک اول

آماده بتن ریزی بلوک اول

آماده بتن ریزی بلوک اول

بتن ریزی بلوک اول

بتن ریزی بلوک اول

شروع اجرای دیوار آی سی اف بلوک دوم

شروع اجرای دیوار آی سی اف بلوک دوم

بتن ریزی سقف اول بلوک دوم

بتن ریزی سقف اول بلوک دوم

اجرای دیوار آی سی اف طبقه اول بلوک اول

اجرای دیوار آی سی اف طبقه اول بلوک اول

شروع سقف طبقه اول بلوک اول

شروع سقف طبقه اول بلوک اول

شروع اجرای دیوار آی سی اف طبقه اول بلوک دوم

شروع اجرای دیوار آی سی اف طبقه اول بلوک دوم

 

آماده سازی قبل از بتن ریزی سقف دوم بلوک اول

آماده سازی قبل از بتن ریزی سقف دوم بلوک اول

 

 بتن ریزی سقف دوم بلوک اول

بتن ریزی سقف دوم بلوک اول

شروع اجرای سقف دوم بلوک دوم

شروع اجرای سقف دوم بلوک دوم

اجرای سقف دوم بلوک دوم

اجرای سقف دوم بلوک دوم

اجرای دیوار طبقه دوم بلوک اول

اجرای دیوار طبقه دوم بلوک اول

تکمیل سقف بلوک دوم سقف دوم و آماده بتن ریزی

تکمیل سقف بلوک دوم سقف دوم و آماده بتن ریزی

بتن ریزی سقف دوم بلوک دوم

بتن ریزی سقف دوم بلوک دوم

اجرای دیوار آی سی اف بلوک اول

اجرای دیوار آی سی اف بلوک اول

شروع اجرای سقف سوم بلوک اول

شروع اجرای سقف سوم بلوک اول

 

سقف سوم بلوک اول بتن ریزی

سقف سوم بلوک اول بتن ریزی

شروع اجرای سقف سوم بلوک دوم

شروع اجرای سقف سوم بلوک دوم

دیدگاهتان را بنویسید