مشکلات اجرایی سازه های بتنی.

مشکلات اجرائی سازه های بتنی موجود و بهسازی آنها

فهرست مطالب مشکلات اجرائی سازه های بتنی موجود و بهسازی آنها   حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه ـ زلزله موجب گردیده است تا نوسازی و بهسازی در سالهای در اخیر از روشهای نوین و مصالحی جدید بهره گیرد که در پیشینه طولانی ساخت و ساز سابقه نداشته است در میان این نوآوری ها…