رفتار زلزله ای

رفتار لرزه ای ICF

فهرست مطالب ضریب تغییر پاسخ به دلیل شکل‌پذیری شبکه صفحه سیستم دیوار ICF در مناطق با خطر لرزه‌ای بالا Pouria Asadi*, Rahmat Madandoust**, Seyed Mehdi Zahrai*** دریافت در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۴ / تجدید نظر در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴ / پذیرش در ۱۰ فوریه ۲۰۱۵ / انتشار آنلاین ۱۴ مارس ۲۰۱۶ چکیده مقاله رفتارهای لرزه ای…