این پروژه با سیستم دیوار ICF در یک طبقه و با متراژ ۲۰۰ متر در سیاه کلا نور در استان مازندران اجرا شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای حسین پور

مکان: سیاه کلا نور مازندران

متراژ: ۲۰۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۸۰%

دیوار ICF آماده بتن ریزی