اسکلت بتنی مجمتع مسکونی ۱۲۰ واحدی تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات استان قم توسط شرکت مه میل سازه اجرا گردید.

سال:  ۱۳۸۳

کارفرما:  تعاونی مسکن مطبوعات قم

مکان:  قم، پردیسان

متراژ:  ۱۲۰۰۰

تعداد طبقات:  شش بلوک و هرکدام ۶ طبقه

پیشرفت:  ۱۰۰