این پروژه با سیستم ICF در دو طبقه و با متراژ ۳۰۰ متر مربع در کلوده آمل استان مازندران در حال اجراست.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای شعبانی

مکان: کلوده آمل – مازندران

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت: ۶۰%