اجرای فونداسیون ۳۱۰ واحدی پردیسان

سال:  ۱۳۸۶

کارفرما:  شرکت ره تابان ارگ

مکان:  قم – پردیسان

متراژ:  به دلیل عدم تامین منابع مالی و تدارکاتی پروژه تعطیل شد.

تعداد طبقات:  فونداسیون

پیشرفت:  ۱۰۰