اجرای فونداسیونهای بلوکهای E فاز ۴ عمار یاسر

سال:  ۱۳۸۷

کارفرما:  شرکت سامان سازان

مکان:  قم – خیابان عماریاسر

متراژ: به علت عدم تملک منازل موجود و نداشتن نقدینگی قرارداد خاتمه یافت

پیشرفت:  ۱۰۰