این ساختمان با متراژ ۳۰۰ متر و در دو طبقه در ایزدشهر استان مازندران با سیستم icf در حال اجراست.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای عامری

مکان: ایزدشهر – مازندران

متراژ: ۳۰۰

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت: ۱۰۰%

بلوک چینی برای اجرای فونداسیون
بلوک چینی برای اجرای فونداسیون
اجرای آرماتوربندی فونداسیون
اجرای آرماتوربندی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
آغاز اجرای دیوار ICF
آغاز اجرای دیوار ICF

 

آغاز اجرای دیوار ICF
آغاز اجرای دیوار ICF
تکمیل اجرای دیوار ICF
تکمیل اجرای دیوار ICF
تکمیل اجرای دیوار ICF
تکمیل اجرای دیوار ICF

 

بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
آغاز اجرای سقف
بتن ریزی سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف طبقه اول
شروع اجرای دیوار icf طبقه دوم
شروع اجرای دیوار icf طبقه دوم
ادامه اجرای دیوار icf طبقه دوم
ادامه اجرای دیوار icf طبقه دوم
ادامه اجرای دیوار icf طبقه دوم
ادامه اجرای دیوار icf طبقه دوم