این ساختمان در سه طبقه و با زیربنای ۵۵۰ مترمربع در قم و با سیستم سازه ICF اجرا خواهد شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای مهندس نومیری

مکان: قم

متراژ: ۵۵۰

تعداد طبقات:  ۳

پیشرفت: ۱۰۰%

آغاز اجرای فونداسیون
اجرای فونداسیون
اجرای فونداسیون
قالب بندی فونداسیون
قالب بندی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
شروع دیوار ICF
شروع دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
کارگزاری جک های شاقول کننده ICF
کارگزاری جک های شاقول کننده ICF
کارگزاری جک های شاقول کننده ICF
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
تیرچه گذاری سقف طبقه اول
شروع اجرای سقف اول
شروع اجرای سقف اول
سقف آماده بتن ریزی
بتن ریزی سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف طبقه اول
اجرای دیوار ICF طبقه دوم
اجرای دیوار ICF طبقه دوم
اجرای دیوار ICF طبقه دوم
دیوار طبقه دوم آماده بتن ریزی
بتن ریزی ICF طبقه دوم
بتن ریزی ICF طبقه دوم
بتن ریزی ICF طبقه دوم
بتن ریزی ICF طبقه دوم
شروع اجرای سقف طبقه دوم
بتن ریزی سقف طبقه دوم
بتن ریزی سقف طبقه دوم
بتن ریزی سقف طبقه دوم
آغاز اجرای دیوار ICF طبقه سوم
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
اجرای دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF طبقه سوم
بتن ریزی دیوار ICF طبقه سوم
بتن ریزی دیوار ICF طبقه سوم
بتن ریزی دیوار ICF طبقه سوم
بتن ریزی دیوار ICF طبقه سوم
بتن ریزی دیوار ICF طبقه سوم
شروع اجرای سقف طبقه سوم
شروع اجرای سقف طبقه سوم
شروع اجرای سقف طبقه سوم
بتن ریزی سقف طبقه سوم
بتن ریزی سقف طبقبه سوم
اجرای دیوار ICF خرپشته
اجرای دیوار ICF خرپشته
اجرای دیوار ICF خرپشته