این پروژه با مساحت ۱۰۰ مترمربع و در یک طبقه در شهریار تهران با سیستم ICF در حال اجراست.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای حشمتی

مکان: شهریار – تهران

متراژ: ۱۰۰

تعداد طبقات: ۱

پیشرفت: ۱۰۰%

بلوک چینی فونداسیون
بلوک چینی فونداسیون
بلوک چینی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
اجرای دیوار icf تا ارتفاع ۱.۵ متری
بتن ریزی دیوار icf تا ارتفاع ۱.۵ متری
بتن ریزی دیوار icf تا ارتفاع ۱.۵ متری
بتن ریزی دیوار icf تا ارتفاع ۱.۵ متری
دیوار icf آماده بتن ریزی
دیوار icf آماده بتن ریزی
دیوار icf آماده بتن ریزی
دیوار icf آماده بتن ریزی