این ساختمان دردو طبقه و در ۲۵۰ متر مربع با سیستم ICF در شهرستان آشتیان استان مرکزی در حال اجراست.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای فراهانی

مکان: آشتیان – مرکزی

متراژ:  ۳۰۰

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت: ۱۰۰%

گودبرداری جهت اجرای فونداسیون

آغاز آرماتوربندی فونداسیون
تکمیل آرماتوربندی فونداسیون
آغاز اجرای دیوار ICF
آغاز اجرای دیوار ICF
آغاز اجرای دیوار ICF
آغاز اجرای دیوار ICF
در حال اتمام دیوار ICF
در حال اتمام دیوار ICF
دیوار ICF آماده بتن ریزی
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
اجرای سقف طبقه اول
اجرای سقف طبقه اول
اجرای سقف طبقه اول
سقف آماده بتن ریزی

اجرای دیوار ICF طبقه دوم

اجرای دیوار ICF طبقه دوم