این ساختمان سومین پروژه این شرکت در شهرستان آشتیان استان مرکزی است.

این سازه با سیستم دیوار ICF در یک طبقه و با مساحت ۱۵۰ مترمربع ساخته شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای زرنوشه

مکان: آشتیان-مرکزی

متراژ: ۱۵۰

پیشرفت: ۱۰۰%

آماده سازی فونداسیون برای اجرای دیوار ICF
شروع آرماتوربندی فونداسیون
شروع آرماتوربندی فونداسیون
آرماتوربندی و قالبندی فونداسیون
آرماتوربندی و قالبندی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
آغاز اجرای دیوار ICF
آغاز اجرای دیوار ICF
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
دیوار ICF آماده بتن ریزی
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی دیوار ICF
بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف