این ساختمان با سیستم قالب دیواری icf برای اولین بار در شهر آشتیان استان مرکزی اجرا شد.

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای میری آشتیانی

مکان: آشتیان – مرکزی

متراژ: ۳۵۰

تعداد طبقات: ۳

پیشرفت: ۱۰۰%

سنگ چینی زیر فونداسیون
آغاز اجرای فونداسیون

آغاز اجرای فونداسیون

آغاز اجرای فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
آغاز اجرای دیوار icf طبقه اول
آغاز اجرای دیوار icf طبقه اول
آغاز اجرای دیوار icf طبقه اول
دیوار icf آماده بتن ریزی
دیوار icf آماده بتن ریزی
دیوار icf آماده بتن ریزی
دیوار icf آماده بتن ریزی
بتن ریزی دیوار icf
بتن ریزی دیوار icf
شروع اجرای سقف طبقه اول
شروع اجرای سقف طبقه اول
اجرای سقف طبقه اول
اجرای سقف طبقه اول
بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف
بتن ریزی سقف
آغاز اجرای دیوار ICF طبقه دوم
آغاز اجرای دیوار ICF طبقه دوم
بتن ریزی دیوار طبقه دوم ICF
بتن ریزی دیوار طبقه دوم ICF
اجرای سقف طبقه دوم
اجرای سقف طبقه دوم
اجرای سقف طبقه دوم
بتن ریزی سقف طبقه دوم
بتن ریزی سقف طبقه دوم
بتن ریزی سقف طبقه دوم
بتن ریزی سقف طبقه دوم
آغاز اجرای دیوار ICF طبقه سوم
آغاز اجرای دیوار ICF طبقه سوم
آغاز اجرای دیوار ICF طبقه سوم
بتن ریزی دیوار طبقه سوم
بتن ریزی دیوار طبقه سوم
بتن ریزی دیوار طبقه سوم
بتن ریزی سقف طبقه آخر (سوم)
بتن ریزی سقف آخر
بتن ریزی سقف طبقه آخر (سوم)
بتن ریزی سقف طبقه آخر (سوم)