اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی ساختمان پزشکان دکتر ابراهیمی

سال:  ۱۳۸۶

کارفرما:  آقای دکتر ابراهیمی

مکان:  قم – میدان شهید صدوقی

متراژ:  ۱۰۰۰

طبقات:  ۷

پیشرفت:  ۱۰۰%