اجرای اسکلت بتنی و سقف کوبیاکس و گنبد مسجد قائمیه در شهر جعفریه قم توسط شرکت مه میل سازه

سال: ۱۳۹۷

کارفرما: هیئت امنای مسجد

مکان: جعفریه قم

متراژ: ۷۵۰

تعداد طبقات: ۲ طبقه به همراه گنبد

پیشرفت: ۱۰۰%

نقشه برداری و گچ ریزی
عملیات گودبرداری
عملیات گودبرداری
عملیات گودبرداری
اتمام عملیات گودبرداری
اتمام عملیات گودبرداری و اجرای بتن مگر
آغاز اجرای فونداسیون
آغاز اجرای فونداسیون
ادامه آرماتوربندی فونداسیون
بتن ریزی فونداسیون
اجرای ستون ها
اجرای آرماتوربندی و قالب بندی ستون ها
اجرای تیرهای سقف جعفریه
اجرای تیرهای سقف جعفریه
اجرای سقف کوبیاکس
اجرای سقف کوبیاکس
بتن ریزی سقف کوبیاکس طبقه اول
بتن ریزی سقف کوبیاکس طبقه اول
قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه دوم
اتمام اسکلت بتنی
اتمام اسکلت بتنی
اتمام اسکلت بتنی
اتمام اسکلت بتنی