اجرای اسکلت بتنی مخزن آب تاسیسات مسجد جمکران

سال:  ۱۳۸۶

کارفرما:  مسجد مقدس جمکران

مکان:  قم – مسجد جمکران

متراژ:  ۳۰۰۰

پیشرفت:  ۱۰۰