اجرای اسکلت بتنی ساختمان مسکونی گلستان

سال:  ۱۳۸۷

کارفرما:  آقای قمی پور

مکان:  قم

متراژ:  ۲۰۰۰

تعداد طبقات:  ۷

پیشرفت: ۱۰۰