اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی ساختمان آقای پاریاو در ۵ طبقه

سال:  ۱۳۸۸

کارفرما:  آقای حمید پاریاو

مکان:  قم

متراژ:  ۱۰۰۰

طبقات:  ۵

پیشرفت:  ۱۰۰%