اجرای فونداسیون و دیوار های برشی بتنی ساختمان راهدارخانه مرکزی شیراز

سال:  ۱۳۸۹

کارفرما:  شرکت قدس آزاد

مکان:  شیراز

پیشرفت:  ۱۰۰