اجرای اسکلت این ساختمان بتنی بوده که این شرکت قرارداد خود را با مصالح منعقد کرده بود.

سال: ۱۳۹۶

کارفرما: آقای بادی

مکان: قم شهرک قدس

متراژ: ۵۰۰

تعداد طبقات: ۴

پیشرفت: ۱۰۰%

فونداسیون نواری

مرحله دوم :ستون گذاری

اجرا تیرها و سقف اول

بتن ریزی سقف دوم

بتن ریزی سقف سوم