اجرای اسکلت بتنی پروژه مسکونی وحدت

سال:  ۱۳۸۹

کارفرما:  شرکت وحدت بتن فارس

مکان:  شیراز

متراژ:  ۱۰۰۰۰

تعداد طبقات:  ۵ بلوک ۴ طبقه

پیشرفت:  ۱۰۰

استفاده از قالب های پلیمری وارداتی در قالبندی دال
استفاده از قالب های پلیمری وارداتی در قالبندی دال
استفاده از قالب های پلیمری وارداتی در قالبندی دال
استفاده از قالب های پلیمری وارداتی در قالبندی دال و نمائی از آرماتوربندی