احداث ساختمان بانک ملی شعبه نبوت با اجرای اسکلت فلزی

سال:  ۱۳۷۹

کارفرما:  امور شعب بانک ملی استان قم

مکان:  قم – خیابان نیروگاه

متراژ:  ۷۵۰ متر مربع

تعداد طبقات: ۲

پیشرفت:  ۱۰۰ تعداد