اجرای سقف مجتمع مسکونی دانش با استفاده از قالب های فوم لس در قم

سال: ۱۳۹۹

کارفرما: آقای حسن نعمتی

مکان: قم

متراژ: ۶۰۰

تعداد طبقات:  ۱

پیشرفت: ۱۰۰%

اجرای سقف قسمت اول طبقه اول
اجرای سقف قسمت اول طبقه اول
اجرای سقف قسمت اول طبقه اول
اجرای سقف قسمت اول طبقه اول