محل بارگیری: قم

کرایه حمل: به عهده فروشنده

در قم، قیمت ها تحویل در محل پروژه می باشد.