ساخت تیرچه و ارسال به سراسر کشور 

قیمت ها از درب کارخانه می باشد.

سفارش خود را درفرم ذیل  ارسال کنید، در اسرع وقت پیش فاکتور صادر خواهد شد.

 

فرم ثبت سفارش تیرچه

لطفا اندازه تیرچه ها را بر حسب متر و تعداد مورد نیاز از هر کدام را وارد کنید.