اعضای هیئت مدیره شرکت مه میل سازه

اعضای هیئت مدیره

منصوره عسگری

نائب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید علی اصغر طباطبایی

رئیس هیت مدیره و مدیرعامل

کادر فنی و اداری شرکت مه میل سازه

زهرا مرادخانی

امورمالی و حسابداری

Team

مهندس سید محسن حسینی

مدیر انفورماتیک

فریبا محمدی

امور مالی و اداری

مهندس محمد امین البرزی

دفتر فنی محاسبات سازه

Team

زهرا زند

کارشناس ارشد حسابداری

اعضای هیئت مدیره ،کادر فنی و اداری

مهندس سید علی اصغر طباطبایی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

سرکار خانم منصوره عسگری

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس سید میلاد طباطبایی

عضو هیئت مدیره

سرکار خانم زهرا زند

کارشناس ارشد حسابداری 

سرکار خانم مهندس فریبا محمدی

کارشناس ارشد مدیریت و کنترل پروژه

مهندس محمد امین البرزی

دفتر فنی و محاسب سازه 

مهندس سید محسن حسینی

سرکار خانم زهرا زند

سرکار خانم مهندس مهسا سادات طباطبایی

دفتر فنی کارشناس ارشد زلزله 

سرکار خانم زهرا مرادخانی

امورمالی و حسابداری