اعضای هیئت مدیره شرکت مه میل سازه

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید علی اصغر طباطبایی

رئیس هیت مدیره و مدیرعامل

Team

مهندس سید میلاد طباطبایی

نائب رئیس هیئت مدیره

کادر فنی و اداری شرکت مه میل سازه

زهرا مرادخانی

امورمالی و حسابداری

Team

مهندس سید محسن حسینی

مدیر انفورماتیک

مهندس محمد امین البرزی

دفتر فنی محاسبات سازه

فریبا محمدی

امور مالی و اداری

Team

زهرا زند

کارشناس ارشد حسابداری

سمیرا حیدری

طراح و پشتیبان فنی سایت