سیدعلی اصغر طباطبایی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

سیدعلی اصغر طباطبایی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

رئیس هیئت مدیره