محل بارگیری: قم

کرایه حمل: به عهده فروشنده

در قم، قیمت ها تحویل در محل پروژه می باشد.

عنوان قیمت سبد خرید

یونولیت سقفی ۲۵ وزن ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰

۶۲,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۳۰ نسوز با وزن ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰

۷۹,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۵ وزن۱۱۰۰تا ۱۲۰۰گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۳۰ وزن ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰

۷۹,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۵ وزن ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰

۷۱,۰۰۰ تومان

یونولیت سقفی ۲۵ وزن ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰

۶۷,۰۰۰ تومان